Våra utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kvalitetskriterier som teknik- och industriföretag har tagit fram. Vem vet bättre vilken kompetens som arbetsmarknaden behöver än företagen själva?

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform när det gäller kompetensförsörjning för industrin

Sveriges största samverkansplattform

Inom en certifierad region samverkar kommuner, utbildningsanordnare och företag. För att certifieras som Teknikcollege ska minst tre kommuner samverka genom avtal.

Gymnasieskolan utgör basen för ett regionalt Teknikcollege. För att uppfylla samtliga kriterier och certifieras som Teknikcollege ska samverkan mellan ungdomsutbildning och vuxenutbildning finnas på ett för området relevant sätt.

Inom varje Teknikcollegeregion finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper där näringslivet är i majoritet och styrgruppsordföranden är näringslivsrepresentant.

Idag är Teknikcollege Sveriges största samverkansplattform när det gäller kompetensförsörjning för industrin.

För mer information om ansöknings- och certifieringsprocess kontakta vårt kansli: Riksföreningen Teknikcollege kansli.


Läs om Teknikcollege 10 kriterier

För att blir certifierad som Teknikcollege krävs att utbildningen uppfyller tio kvalitetskriterier. Dessa kriterier säkerställer processen för att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet som industrin kräver.

01
Regionalt

Perspektiv

Teknikcollege har ett regionalt perspektiv och är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag. Kommuner i ett närområde samverkar genom avtal.

02
Infrastruktur för

utbildningen

Inom Teknikcollege genomförs kvalificerad tekniskt inriktad utbildning för industrins behov på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Teknikcollege erbjuder gymnasieelever teknikprogrammet i kombination med ytterligare ett eller flera tekniskt inriktade yrkesprogram. Samverkan sker dessutom mellan olika utbildningsformer, aktörer samt mellan vuxna och ungdomar.

03
Tydlig

Profil

Utbildningsverksamheten har en tydlig profil och är kopplad till de regionala tekniskt inriktade företagens behov.

04
Samverkan med

Arbetslivet

Inom Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv. Det finns en regional styrgrupp och lokala styrgrupper med företagen i majoritet.

05
Kvalitets-

säkring

Den regionala styrgruppen är ansvarig för att samtliga kriterier uppfylls samt säkerställer arbetsprocesser, utbildningens kvalitet och utveckling inom Teknikcollege.

06
Kreativ och stimulerande

lärmiljö

Inom Teknikcollege finns en verklighetsanpassad lärmiljö som stimulerar kreativitet och engagemang och som attraherar såväl kvinnliga som manliga studerande.

07
Maskiner och

utrustning

Maskiner och utrustning har hög kvalitet och ger de studerande möjlighet till lärande i ny teknik.

08
Sammanhållna

arbetsdagar

Teknikcollegecertifierade utbildningar kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar och en verksamhetsanpassad bemanning.

09
Lagarbete och ämnes-

integration

Inom Teknikcollege arbetar lärarna i team och tar ett gemensamt ansvar för de studerandes lärande och utveckling. Stor vikt läggs vid de studerandes personliga utveckling och förmåga att fungera i grupp. En sammanhållen och genomtänkt pedagogik som grundar sig på ett elevaktivt arbetsätt ska finnas. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen.

10
Lärande i

arbete

Företagen erbjuder de studerande ett arbetsplatsförlagt lärande som under god handledning lägger grunden till ett gediget yrkeskunnande. Studerande har dessutom möjlighet att få projektarbeten, gymnasiearbeten, praktik och sommarjobb.