Sveriges största samverkansplattform

Svensk industri behöver kompetenta medarbetare, idag och för framtiden. Därför är det av yttersta vikt att utbildningarna inom Teknikcollege håller hög kvalitet och där företagen ges möjlighet att vara med och påverka utbildningarnas innehåll. Målet är att både ungdomar och vuxna som läser en Teknikcollegecertifierad utbildning ska veta att utbildningen är kvalitetssäkrad för att matcha företagens framtida behov av kompetens. Som studerande får man inte bara en bred grund i kunskap utan också en stabil trygghet inför ett framtida yrkesliv. En Teknikcollegecertifierad utbildning ger en bred teoretisk och praktisk grund. Stor vikt läggs vid den studerandes personliga utveckling och förmåga att arbeta i grupp, något som är vanligt förekommande inom industrin. De första regionerna certifierades som Teknikcollege 2006. Kriterierna bygger på samlade erfarenheter från samverkan och goda exempel från de certifierade regionerna.

Hur fungerar kriterierna i praktiken?

De åtta kriterierna inom Teknikcollege ska vara styrande i arbetet med att stärka industrins kompetensförsörjning. Till varje kriterium fastställer samverkansföretag och utbildningsanordnare gemensamma mål och visioner utifrån industrins regionala kompetensförsörjning med syfte att säkerställa utbildningarnas kvalitet.

Grundförutsättningen för utvecklingen av Teknikcollege är att det finns en genomtänkt och förankrad organisation regionalt och lokalt som har mandat och resurser att styra mot uppsatta mål genom att prioritera, genomdriva samt revidera handlingsplaner. Teknikcollegeregionernas utveckling följs upp och certifieras av Industrirådet. För mer information om ansöknings- och certifieringsprocess kontakta Riksföreningen Teknikcollege kansli:

Andreas Mannberg | Samordnare gransknings- och ansökningsärenden
08 – 782 09 82
andreas.mannberg@teknikcollege.se


Teknikcollege är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag. Teknikcollege stödjer den regionala kompetensförsörjningen och utvecklingsarbetet ska genomsyras av ett regionalt näringspolitiskt perspektiv. Samverkan mellan kommuner samt enskilda huvudmän regleras genom avtal. Samverkan mellan företag och huvudmän regleras genom avsiktsförklaring.

Konkreta tips på hur kriteriet regional samverkan fungerar i Teknikcollegeregionerna:

”Teknikcollege Värmland har skapat en struktur kring regional samverkan och vi vill vara en samlande aktör för kompetensförsörjningsfrågorna inom industrisektorn, inkluderat validering, industriell utveckling, lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.”

Företag Teknikcollege, Värmland, 2017

Inom Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv. Det finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper som leder arbetet med Teknikcollege i regionen respektive på lokal nivå. I styrgrupperna är företagen i majoritet och ordförande är företagsrepresentant. Företagen är delaktiga och påverkar utbildningens innehåll.

Konkreta tips på hur kriteriet organisation och styrning fungerar i Teknikcollegeregionerna:

Vi har kraftsamlat inom Teknikcollege Gästrikland, både bland företag och utbildningsanordnare men inte minst politikerna som engagerat sig på ett bra sätt. En del i detta framgångsrika samarbete har varit utvecklingen av en ny industriteknisk utbildning för processindustrin. Inom den regionala styrgruppen har vi alltså skapat en unik utbildning, designad av företagen och som levereras av Gävle kommun.

Företag, Teknikcollege Gästrikland, 2016

Matchningen mellan företagens kompetensbehov och utbildningsutbudet i regionen är kärnan inom Teknikcollege. Regional styrgrupp inventerar de tekniska och industriella behoven samt verkar för att utbildningsutbudet i regionen motsvarar behoven både till innehåll och omfattning.

Konkreta tips på hur kriteriet industrins kompetensbehov fungerar i Teknikcollegeregionerna:

Tre lokala företag samt Teknikföretagen har varit engagerade i framtagningen av Landskronamodellen, en unik utbildningsform. Det började som en diskussion om matchningsproblematiken och styrgruppen kom tidigt fram till att arbete med teknikprogrammet var att prioritera med tanke på utvecklingen inom företagen med tilltagande automatisering och digitalisering vilket i sin tur ställer krav på en större teoretisk grund. Genom att göra en inventering av industrins kompetensbehov såg styrgruppen att denna utbildningssatsning var nödvändig för att stärka konkurrenskraften.

Lokal styrgrupp, Teknikcollege Skåne, 2016

Teknikcollege certifierar utbildningar som svarar mot företagens kompetensbehov. Utbildningarna ska ge de studerande rätt kompetens och förutsättningar att fortsätta utvecklas både inom arbetslivet och genom fortsatt utbildning. Det ska finnas samverkan mellan utbildningssystemets nivåer och utbildningsformer. Rekrytering till utbildningarna ska matcha behovet av kompetens samt attrahera en mångfald av studerande.

Konkreta tips på hur kriterier utbildningar och dimensionering fungerar i Teknikcollegeregionerna:

50 procent fler ungdomar söker till det Industritekniska programmet i Fyrbodal jämfört med förra året. Ungdomarna ser en framtid i industrin igen, vilket gläder samverkansföretagen inom Teknikcollege Fyrbodal. Bakgrunden är långsiktigt arbete, uthållighet, att lyfta det positiva med att gå en Teknikcollegecertifierad utbildning i samverkan med många och mycket engagerade företag är styrkan och det viktiga inom Teknikcollegekonceptet.

Företag, Teknikcollege Fyrbodal, 2017

Inom Teknikcollege är lärmiljön inkluderande samt stimulerar till kreativitet och engagemang. Maskiner och pedagogisk utrustning är ändamålsenliga, har hög kvalitet och ger de studerande kunskaper och färdigheter som är relevanta för arbetslivet. Genom samverkan ges de studerande möjlighet till lärande i ny teknik. Lokalerna efterliknar arbetslivet vad gäller säkerhet, ordning och reda.

Konkreta tips på hur kriteriet kreativ och stimulerande lärmiljö fungerar i Teknikcollegeregionerna:

Vi har precis köpt in en ny kantpress, exakt en sådan som finns på det Industritekniska programmet i Falkenberg, det har blivit så att det är vi som följer efter skolan och inte tvärtom. Det hade vi inte kunnat säkerställa utan Teknikcollege, plattformen där vi träffas och pratar med varandra. Det här gör också att Falkenbergs gymnasium kan förlägga en del av sin utbildning här, i en miljö de känner igen. Det här är något som verkligen gynnar företaget.

Företagsrepresentant, Teknikcollege Halland, 2016

Teknikcollegecertifierade utbildningar kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar som förbereder de studerande för arbetslivet. Studerande ges tillräckligt med tid och handledning för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor på den nivå som efterfrågas av företagen. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. Stor vikt läggs vid de studerandes personliga utveckling och förmåga att fungera i grupp.

Konkreta tips på hur kriteriet utbildning inom Teknikcollege fungerar i Teknikcollegeregionerna:

Vi jobbar med ämnesintegration på många olika sätt. Allt från att en lärare arbetar med att integrera två olika ämnen vid samma utbildningstillfälle till att 10 lärare arbetar under en hel termin med gemensamma projekt. Som ett exempel kan jag bara nämna att jag undervisar alltid på engelska, oavsett vilket ämne det handlar om. Vi har också ständigt stora ämnesintegrerade projekt på gång, lärarna träffas och tillsammans spånar över olika projekt och teman som var och en tar med sig till respektive klassrum.

Lärare, Teknikcollege Västra Mälardalen, 2015

Inom Teknikcollegecertifierade utbildningar är företagen närvarande och en kontinuerlig kontakt finns mellan studerande och företag samt mellan lärare och företag. Det finns en gemensam plan och avsiktsförklaring för hur och när företagsmedverkan sker.

Konkreta tips på hur kriteriet arbetslivets medverkan i utbildningen fungerar i Teknikcollegeregionerna:

I Teknikcollege Härnösand genomför alla studerande på Teknikprogrammet sitt gymnasiearbete på uppdrag och i samarbete med företagen. Dessutom är företagen närvarande under hela studietiden genom föreläsningar, studiebesök och skarpa projekt. Företagens medverkan i utbildningen gör att vi ger de studerande det lilla extra.
Lokal processledare, Teknikcollege Södra Norrland, 2016

Kriterierna utgör grunden för kvalitetssäkringen. Detta borgar för att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet som industrin kräver. Regionen har en gemensam kvalitetssäkringsmodell som säkerställer arbetsprocesser, måluppfyllelse och utveckling inom Teknikcollege.

Konkreta tips på hur kriteriet kvalitetssäkrad process fungerar i Teknikcollegeregionerna:

En av de största drivkrafterna för vårt fokus på kvalitetsmodellen har varit att göra det oberoende av personer. Man ska som utomstående eller ny lärare, rektor eller styrgruppsmedlem på ett enkelt och förståeligt sätt snabbt sätta sig in i modellen och början använda den. Dokumenten ska vara väl dokumenterade, tydliga och revideras med jämna mellanrum.

Processledare om kvalitetssäkringsmodellen, Teknikcollege Östra Småland, 2017