Riksföreningen Teknikcollege Sverige kommer under tre år att arbeta med ökad status, kvalitet och matchning i ett nationellt ESF-projekt med tre temaområden. 150 projektmedarbetare och 2000 deltagare i målgruppen 15-24 år kommer att beröras. Totalt deltar 13 certifierade Teknikcollegeregioner.

Bakgrund

Teknikcollege har sedan konceptet initierades 2006 etablerat en möjlighet till strategiskt kompetensförsörjningsarbete med en plattform för samverkan mellan de parter som berörs. I och med detta är Teknikcollege en betydande påverkanspart mot myndigheter och departement. Den samverkan som finns idag, mellan utbildning och företag, mellan kommuner samt mellan olika utbildningsnivåer har gjort att Teknikcollege fungerar som modell för andra branscher och i politiken. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa. Det är väsentligt att det finns industrirelevant utbildning i företagens närhet. Samtidigt är det alldeles för få ungdomar som väljer dessa utbildningar. Utmaningen består i att strukturomvandlingen gör att kompetenskraven förändras snabbt och att kompetensen till branschen måste utvecklas i samma takt. Snabbare anpassning inom hela utbildningssystemet behövs till de förändringar som nu sker inom industrin.

Med ett nationellt ESF-projekt vill vi skapa synergieffekter, involvera så många relevanta aktörer som möjligt och få ett brett lärande emellan de olika temaområdena. Vi ser särskilt stora utvecklingsmöjligheter och stor potential för att långsiktigt kunna stärka, utveckla och bibehålla en matchning mellan företagens kompetensbehov och det utbildningarna levererar i output av arbetskraft.

Kopplat till ESF-rådets utlysning identifierades tre viktiga utvecklingsområden som projektet kommer att fokusera på:

Temaområden

Stärkt regional samordning
Stärka kopplingen mellan det regionala kompetensbehovet och tillgången på utbildning i regionen.

Kontakt:
Rickard Bäck, delprojektledare
rickard.back@oskarshamn.se

Ökad kvalitet i utbildning
Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans.

Kontakt:
Tommy Töyrä, delprojektledare
tommy.toyra@skol.lulea.se

Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar
Identifiera och implementera en röd ”tekniktråd” i respektive region.

Kontakt:
Jeanette Löfberg, delprojektledare
j.lofberg@paperprovince.com

För frågor som rör hela projektet

Nationell projektledare:
Johan Ståhl
johan.stahl@teknikcollege.se

Ekonom/Administratör
Eva Brunday:
eva.brunday@teknikcollege.se

Ansökan

Status kvalitet och matchning